Het privacybeleid van Stichting De Grote Molen is van toepassing op alle persoonsgegevens van haar donateurs en andere begunstigden al dan niet als sponsor en leveranciers/providers en alle anderen die contacten met Stichting De Grote Molen onderhouden.

Donateurs van Stichting De Grote Molen geven uitdrukkelijk toestemming om de door hen verstrekte persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden van Stichting De Grote Molen en conform het privacybeleid.

Het privacybeleid staat vermeld op de website van de stichting en wijzigingen in het pricacybeleid worden via de gebruikelijke kanalen van Stichting De Grote Molen kenbaar gemaakt aan alle betrokkenen.

1. Verantwoordelijkheid.

Stichting De Grote Molen, Vrienden van het NWM, gevestigd te Purmerend en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7085205, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens. De administratie is bereikbaar via contact@degrotemolen.nl De voorzitter is in het bestuur aangewezen als de verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming en is bereikbaar via ursidae@xs4all.nl

2. Verwerken van welke gegevens.

Van de donateurs (Vrienden van het NWM) worden de volgende gegevens geregisteerd en verwerkt:

a. Voor- en achternaam;

b. Adresgegevens van huis en post;

c. E-mailadres en bankrekeningnummer.

De persoonsgegevens worden door Stichting De Grote Molen verwerkt om:

a. Naam, woonplaats, e-mailadres en bankrekeningnummer voor het incasseren van de  toegezegde donatie c.q koopprijs van het lot;

b. Naam, adres, woonplaats voor het toezenden van FietsFanPasje/lot;

c. E-mailadres om de nieuwsbrief toe te zenden. De nieuwsbrief is een integraal onderdeel van de communicatie met de donateurs. Afmelden voor de nieuwsbrief is te alle tijden mogelijk via de mailprovider.

3. Bewaren persoonsgegevens en beveiliging.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de doeleinden van Stichting De Grote Molen maakt Stichting De Grote Molen gebruik van bewerkers in de hoedanigheid van providers (leveranciers). Met deze bewerkers zijn bewerkersovereenkomsten afgesloten. Van aspirant-donateurs die geen bijdrage over maken aan Stichting De Grote Molen worden de persoonsgegevens onmiddelijk verwijderd en niet bewaard. Van donateurs die hun bijdrage opzeggen, worden de gegevens twee (2) jaar bewaard. Na die periode worden alle persoonsgegevens verwijderd uit alle bestanden. Ter bescherming van de persoonsgegevens zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen. Indien donateurs suggesties hebben om de kwetsbaarheid nog verder te verminderen, worden zij van harte uitgenodigd om die suggesties kenbaar te maken bij de privacy-functionaris, t.w. de voorzitter van Stichting De Grote Molen. Stichting De Grote Molen staat op geen enkele wijze het gebruik van de persoonsgegevens door derden toe, ongeacht welk doel de derden met het gebruik dienen of wensen te dienen.

Aan de donateursadmninistratie contact@degrotemolen.nl   kan elke donateur het verzoek tot inzien richten, toegestuurd krijgen, te wijzigen en/of te verwijderen, ook als dit persoonsgegevens betreffen die bij de NGF zijn geregistreerd. Ook bezwaren tegen het verwerken van persoonsgegevens kan elke donateur richten tot de donateursadministratie. Klachten over de wijze waarop Stichting De Grote Molen met persoonsgegevens om gaat, kunnen worden gericht tot de privacy-functionaris in de persoon van de voorzitter. Veranderen en zelfs verwijderen van de persoonsgegevens kunnen er toe leiden dat de betrokken donateur geen vol gebruik kan maken van de voordelen die aan het donateurschap kunnen zijn verbonden.

Het privacybeleid kan gewijzigd worden. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief en vermelding op de website.

Mei 2018.